ding-ding-fing!
第9期
冯俊华、彭剑斌、陈舸 编130×184mm
97页
2012年11月第1版

封面画:“YOU CANNOT BE HAPPY EVERYDAY”,刘茵

 

目 录

郑宏彬
............................. 卜方 / 1

彭剑斌
............................. 一袋弃物 / 15

杨斌
............................. 小夜曲 / 26
............................. 鸟掰 / 28

陈梦雅
............................. 跪安 / 31

徐登峰
............................. 雾气 / 51
............................. 山顶记 / 52
............................. 喷水器 / 54
............................. 植物志 / 56
............................. 石头 / 58
............................. 大吉沙 / 60
............................. 自然课 / 62

江汀
............................. 夜里散步的人 / 63
............................. 2月22日图书馆,认出保罗·策兰 / 64
............................. 窗前的谈话 / 65
............................. 我已远去 / 66
............................. 三月之诗 / 67

王瑞媛
............................. 到有白鸟的沙洲去 / 68
............................. 五月病中消失的风 / 70
............................. 感冒 / 71

伊丽莎白·毕肖普
............................. 在村庄 / 72
邓宁立译